logo    navlasky.cz     

ZBOŽÍ V AKCI

ANKETA

Jak se vám tyto stránky líbí?

Velice moc Velice moc 50% Strašně moc Strašně moc 39% Nemnoho Nemnoho 5% Vůbec Vůbec 6%

REKLAMAČNÍ ŘÁD
Jak nakupovat

 

Potřebujete znát stav reklamace?
Informovat se lze na tel. čísle: +420 702 396 811

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je stanoven dle § 620 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. v plném znění - Občanského zákoníku a § 616 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v plném znění.

Kupující spotřebitel i podnikatel jsou před objednáním zboží povinni seznámit se s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem. Svůj souhlas se zněním reklamačního řádu potvrdí kupující uzavřením kupní smlouvy a převzetím objednaného zboží.

Kupující podnikatel - převzetím zboží se rozumí chvíle, ve kterou předá prodávající zboží přepravci

Kupující spotřebitel - převzetím zboží se rozumí převzetí zboží od přepravce kupujícím.

2. Záruční doba

Její začátek odpovídá dni převzetí zboží kupujícím. Ze zákona má spotřebitel nárok na záruku v délce 24 měsíců.

Kupující spotřebitel - záruční podmínky se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

3. Záruční podmínky

Kupující podnikatel je povinen ihned při doručení zboží překontrolovat jeho stav společně s dopravcem (vnější neporušení krabice a lepící pásky). Doporučujeme také pro kupující, kteří jsou spotřebiteli. Kupující má právo zásilku odmítnout, jestliže je neúplná nebo poškozená. Jestliže takovouto zásilku kupující od přepravce převezme, musí být poškození popsáno v předávacím protokolu přepravce.

V případě doručení poškozené či neúplné zásilky je kupující povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat prodejce na adresu navlasky@seznam.cz,s přepravcem sepsat protokol o škodě a ten neprodleně doručit (např. okopírovaný e-mailem) prodávajícímu. Dodatečná reklamace týkající se neúplnosti či vnějšího poškození zásilky neupírá kupujícímu právo na reklamaci. Poskytuje tak ale možnost prodávajícímu prokázat, že to není v rozporu s kupní smlouvou.

Reklamaci vždy uplatňujte u Adély Račanské na adrese Kadeřnictví Áčko, Adéla Račanská, Jungmannova746, Liberec2, 46001.

Doručení reklamovaného zboží prodejci by mělo probíhat následovně. Reklamované zboží kupující řádně zabezpečí, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Součástí zásilky bude: reklamované zboží (vč. příslušenství), kopie dokladu o koupi, průvodní dopis s popisem závady a informacemi o kupujícím (telefonní číslo a doručovací adresa).

Kupující, který zboží již dříve reklamoval, doloží také doklad tuto skutečnost potvrzující. Na tomto dokladu musí být uvedeno totožné sériové číslo, jako na reklamovaném zboží.

Prodávající kupujícímu nebude garantovat kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi které nebyly kupujícím vyžadovány v objednávce.

Záruční podmínky se nevztahují na

 • vady, které vznikly nesprávným použitím, nesprávným spotřebním materiálem nebo případné škody vzniklé v důsledku toho.
 • mechanické poškození
 • vady vzniklé nesprávnou obsluhou, nepřiměřeným či neodborným zacházením
 • poškození vzniklé působením vnějších vlivů jenž neodpovídají prostředí určenému výrobcem, jako je neodpovídající vlhkost, prašnost aj.

 

Pokud bude zjištěno, že předmět reklamace vykazuje závadu nesprávným použitím, poškozením působení prostředí neodpovídajícího prostředí určeného výrobcem, bude reklamace zamítnuta.

Pokud je zboží nebo jeho příslušenství zaslané k reklamaci znečištěné, nebo jej hygienicky nelze bezpečně předat k reklamaci, má právo toto zboží prodejce odmítnout.

4. Vyřízení reklamace

Pro spotřebitele:

Kupující spotřebitel, který obdržel zboží neodpovídající kupní smlouvě, má právo, aby mu prodávající uvedl věc do odpovídajícího stavu, a to buď výměnou, nebo opravou. Jestliže nelze aplikovat žádný z těchto dvou postupů, může požadovat kupující odstoupení od kupní smlouvy, nebo slevu z ceny. Tento bod Reklamačního řádu se nevztahuje na okolnosti, kdy kupující rozpor s kupní smlouvou způsobil sám, nebo o něm před převzetím zboží věděl.

Rozpor jenž se projeví v časovém období od převzetí zboží do 6 měsíců je považován za již existující při jejím převzetí, jestliže to neodporuje povaze věci nebo nebude prokázán opak.

Kupující spotřebitel má podle povahy reklamované závady tato práva:

 • při reklamaci vady odstranitelné řádně, včas a bezplatně závadu odstranit
 • nárok na výměnu zboží či vadné součástky (pokud toto není neúměrné, vezmeme li v potaz druh vady)
 • nárok na odstoupení od kupní smlouvy, nebo slevu z kupní ceny. Toto platí pouze v případě, že není žádný z výše uvedených postupů realizovatelný.
 • nárok na výměnu vadného zboží či odstoupení od kupní smlouvy, jestliže kupující nemůže pro větší množství vad nebo opětovné se vyskytnutí vady věc řádně užívat. Větší množství vad znamená, že věc má současně minimálně 3 různé závady, které jejímu rádnému užívání brání. Opětovným vyskytnutím vady se rozumí, že tatáž vada, která brání rádnému užívání, byla již odstraňována v záruční době nejméně 2x a vyskytne se znovu.
 • při neodstranitelné závadě, jenž brání kupujícímu v řádném užívání, požadovat výměnu, nebo uplatňovat právo na slevu z kupní ceny či odstoupení od kupní smlouvy.

Jestliže kupující uplatní slevu z kupní ceny, nemá již možnost reklamovat zboží pro vadu, za kterou byla sleva poskytnuta.

Doba pro vyřízení reklamace

Prodávající kupujícímu, který je spotřebitel, vyřídí přijatou reklamaci vč. odstranění vady bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k uplatnění došlo. Pokud uplyne lhůta pro vyřízení, má reklamující kupující spotřebitel naprosto stejná práva, jako by se jednalo o vadu, která je svým charakterem neodstranitelná. Lhůta 30 dní není závazná pro reklamujícího kupujícího, který je podnikatel, jelikož tento vztah upravuje Obchodní zákoník.

Povinností prodávajícího je vystavit kupujícímu spotřebiteli potvrzení o

 • datu uplatnění reklamace
 • obsahu reklamace
 • požadavku na způsob vyřízení reklamace
 • datu a způsobu vyřízení reklamace
 • provedení opravy a době jejího trvání
 • popř. odůvodnění zamítnutí

Pro podnikatele:

Vada odstranitelná bude odstraněna. Není-li však možné závadu odstranit, ale zároveň je takového charakteru, že nebrání obvyklému používání, je zde možnost vzájemné domluvy prodávajícího s kupujícím, a to na úměrné slevě z ceny. Pokud kupující podnikatel na slevu přistoupí, nelze již pro tuto vadu zboží reklamovat.

Při vadě neodstranitelné je prodávající oprávněn

 • reklamované vadné zboží vyměnit za zboží, které disponuje stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi
 • zboží dobropisovat

Jedná-li se o oprávněnou reklamaci, tak se automaticky záruční doba prodlužuje. Jedná-li se o reklamaci neoprávněnou, záruční doba prodloužena nebude.

Bude-li reklamace vyřízeny výměnou za nové zboží, má kupující novou záruční dobu, která běží od data kdy byla reklamace vyřízena. Případná reklamace takovéhoto zboží je první reklamací.

O vyřízení reklamace bude kupující kontaktován e-mailem, nebo sms zprávou. Zboží doručené k reklamaci přepravní společností bude automaticky kupujícímu zasláno zpět na adresu prostřednictvím přepravní společnosti DPD.

Při převzetí reklamace kupujícím od prodávajícího je kupující povinen předložit doklad totožnosti, na základě kterého mu bude zboží vydáno.

 

Provozovatel obchodu

Adéla Račanská

Jungmannova476

Liberec2

46001

IČO: 86778846

Bankovní spojení:
1002214963/2700

OTgzYzli